REGULAMIN INTERNATU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W ZAMOŚCIU

 

§ 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zamościu.

 

§ 2. Adres internatu: 22-400 Zamość, ul. Okrzei 6.

 

§ 3. Wychowankami internatu są uczniowie: Przedszkola Nr 3 Specjalnego, Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Specjalnej,  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład SOSW w Zamościu.

 

§ 4. 1. Internat jest placówką koedukacyjną.

 

2.  Internat czynny jest w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. Może być czynny w soboty i niedziele w wyjątkowych sytuacjach np. klęsk żywiołowych.

 

3.  Opiekę nad wychowankami internatu organizuje się od czasu zakończenia zajęć w szkole oraz zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego, do ich ponownego rozpoczęcia w kolejnym dniu nauki szkolnej.

 

4.  W zależności od potrzeb organizacyjnych Ośrodka lub wychowanków, organizuje się opiekę całodobową, sprawowaną przez wychowawców.

 

5.  Pora nocna trwa  od godz. 22.00 do godz. 6.00.

 

6. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.

 

7.  Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, tj. wychowawca i opiekun nocny.

 

§ 5. 1.  Internat zapewnia warunki do nauki i wychowania organizując pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w grupach wychowawczych.

 

2.  Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiednio do rodzaju szkoły:

1)    w grupach dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – do 16,

2)    w grupach dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym –  do 8,

3)   w grupach dla wychowanków z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4.

 

3.  W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w grupie wychowawczej złożonej z wychowanków o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Tak utworzony zespół tworzy grupę łączoną.

 

6.  Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą dla uczniów szkoły podstawowej wynosi 70 godzin, dla uczniów  gimnazjum 70 godzin oraz dla uczniów szkoły zawodowej 49 godzin zegarowych.

 

 

§ 6.1.Internat posiada pomieszczenia do nauki, pomieszczenia do spania, świetlicę, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków, miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie.

 

§ 7.1. Wychowankowie korzystają z całodziennego wyżywienia organizowanego przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu.

 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka ponoszą koszty wyżywienia. Opłata za posiłki w stołówce równa jest wysokości kosztów surowca.

 

3.Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w internacie, ustala Dyrektor Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 8. 1. Internat SOSW w Zamościu zapewnia wychowankom:

1)      właściwie zorganizowaną opiekę i wychowanie, w tym przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem,

2)      pełne wyżywienie, zmianę pościeli, środki higieny,

3)      warunki do snu i wypoczynku dziennego,

4)      warunki do nauki własnej i samoobsługi,

5)      warunki do rozwijania zainteresowań i rekreacji,

6)      pracę na rzecz ośrodka i środowiska,

7)      warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i ochronę zdrowia wychowanka,

8)      udział w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem,

9)      zajęcia rekreacyjne i rozrywkowe,

10)   zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia,

11)   inne możliwości zaproponowane przez pracowników pedagogicznych i samorząd wychowanków po uzgodnieniu z dyrektorem i radą pedagogiczną Ośrodka.

11)

§ 9. Internatem zarządza Dyrektor Ośrodka, który organizuje i jest odpowiedzialny za całokształt pracy opiekuńczo - wychowawczej.

 

§ 10. Wychowawca w internacie zobowiązany jest do:

1)  ponoszenia odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

a)     sprawowanie opieki nad wychowankami podczas pełnionego dyżuru wg tygodniowego plan pracy internatu,

b)    sprawowania opieki nad wychowankami w drodze z internatu do Ośrodka i podczas powrotu do internatu po zakończonych zajęciach w Ośrodku wg zapisów w Procedurze przekazywania uczniów /wychowanków – szkoła –internat-szkoła,

c)     sprawowania opieki  nad  uczniami szkół Ośrodka i wychowankami internatu podczas organizowanych wyjść i  wycieczek,

d)    przestrzegania zasad ustalonych z rodzicami (prawnymi opiekunami) odnośnie samodzielnych wyjść i wyjazdów wychowanków z internatu.

2)  zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego z uwzględnieniem:

a)     wdrażania wychowanków do samodzielności w pracy,

b)        wdrażania wychowanków do utrzymywania higieny i czystości osobistej oraz pomieszczeń internatu i otoczenia,

c)        wdrażania wychowanków do przestrzegania norm etycznych i zasad współżycia społecznego,

d)        konsekwencji w przestrzeganiu dyscypliny i porządku pracy,

e)        zapewnienia wychowankom warunków sprzyjających zaspakajaniu indywidualnych potrzeb, koniecznych do prawidłowego rozwoju psychofizycznego,

3) systematycznego utrzymywania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia, zachowania, postępów w rozwoju wychowanka,

4) współdziałania z wychowawcami klasowymi i nauczycielami uczącymi jego wychowanków,

5) opracowania w zespole wychowawców planu pracy wychowawczej dla grupy wychowanków, bieżącego monitorowania poziom bezpieczeństwa wychowanków i efektów podejmowanych działań, w szczególności wychowawczych,

6) prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczej:

a)     dziennika zajęć wychowawczych,

b)    zeszytu wyjść i wyjazdów wychowanków z internatu,

7) ponoszenia odpowiedzialności za powierzony sprzęt i wyposażenie internatu,

8) przestrzegania zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych,  

9) doskonalenia umiejętności zawodowych.

10) za wszelkie uchybienia w pracy, wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem Ośrodka.

 

 

§ 11. Podstawą organizacji pracy w internacie jest projekt organizacji pracy Ośrodka. Wychowawcy internatu każdego roku opracowują plan pracy dla każdej grupy wychowawczej.

 

§ 12. 1. W internacie działa zespół wychowawczy powołany przez dyrektora ośrodka.

Do zadań zespołu należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,

2)      diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych ,

3)      opracowanie wspólnie z zespołem klasowym indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego wychowanka – ucznia,

4)      analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy.

 

 § 13. 1. Wymiar czasu pracy wychowawców internatu regulują odrębne przepisy.

 

2. Tygodniowy rozkład pracy wychowawców jest opracowywany na każdy rok szkolny i jest dostosowany do potrzeb internatu.

 

§ 14. Prawa i obowiązki wychowanków są zgodne ze Statutem SOSW.

 

§ 15. Wychowanek ma prawo do:

1)         udziału w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem,

2)         ochrony zdrowia,

3)         warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego,

4)         snu, wypoczynku i rozrywki,

5)         nietykalności osobistej,

6)         miejsca na naukę własną i zajęcia dydaktyczne,

7)         zajęć samoobsługowych i opiekuńczych,

8)         zajęć przygotowujących do samodzielnego życia,

9)         swobodnych praktyk religijnych,

10)      wyrażania swoich poglądów i ocen,

11)      kontaktów towarzyskich,

12)      tajemnicy korespondencji,

13)      rozwijania zainteresowań,

14)      pomocy i życzliwości ze strony pracowników internatu,

15)      pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów osobistych, rodzinnych.

15)

§ 16. Obowiązki wychowanka internatu:

1)      przestrzeganie harmonogramu dnia obowiązującego w internacie:

a)   ciszy nocnej od godz.  22.00 do  6.00

b)  czasu na naukę własną

c)   toalety porannej i wieczornej,

d)  dyżurów

e)   czasu posiłków;

2)      każdorazowe zgłoszenie wyjścia z internatu,

3)      ścisłe przestrzeganie godzin wyjścia i powrotu,

4)      godne reprezentowanie internatu poza jego terenem,

5)      uczestniczenie w pracach na rzecz internatu, środowiska,

6)      dbałość o sprzęt będący wyposażeniem internatu,

7)      życzliwość i kulturalne odnoszenie się do kolegów i pracowników internatu,

8)      dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

9)      dbałość o czystość otoczenia,

10)   przestrzeganie zasad dobrego współżycia na terenie internatu,

11)   zachowanie kultury słowa,

12)   zgłoszenie wychowawcy informacji o złym samopoczuciu,

13)   wykonywanie poleceń wychowawcy.

 

§ 17. W internacie obowiązuje zakaz:

1)      picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających, narkotyków itp.),

2)      niszczenia mienia internatu,

3)      używania siły fizycznej w stosunku do innych wychowanków, pracowników internatu,

4)      samouszkodzeń, samookaleczeń,

5)      przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników,

6)      przebywania poza terenem internatu bez zgody wychowawców,

7)      przebywania w internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

§ 18. W przypadku celowego zniszczenia mienia, wychowanek zobowiązany jest do samodzielnej naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego zakup.

 

 

§ 19. Procedury organizacji zajęć i wyjść wychowanków poza siedzibą tzw. Internatu:

 

1)   Samodzielne wyjścia wychowanka/wychowanki z internatu musi być potwierdzone pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2)   Każde wyjście wychowanka/wychowanki powinno być zgłoszone do wychowawcy sprawującego opiekę nad danym wychowankiem/wychowanką.

3)   Każde wyjście wychowanka powinno odbywać się za zgodą wychowawcy sprawującego bezpośrednią opiekę nad wychowankiem/wychowanką.

4)       Każdy powrót wychowanka powinien być zgłoszony do wychowawcy sprawującego opiekę.

5)  Samodzielne wyjścia wychowanka/wychowanki powinno się odnotowywać w zeszycie wyjść (imię i nazwisko wychowanka; godzina wyjścia; godzina powrotu; podpis wychowawcy udzielającego zgodę).

6)   Każde wyjście grupowe powinno być odnotowane w zeszycie wyjść (imiona i nazwiska wychowanków; godzina wyjścia; godzina powrotu; podpis wychowawcy, który sprawuje opiekę nad grupą podczas wyjścia).

7)       Rodzice mieszkańca internatu zostają powiadomieni o:

a)   samowolnym opuszczeniu internatu przez wychowanka, 

b)   niezgłoszeniu się do internatu po zajęciach szkolnych wychowanka, który posiada zgodę na samodzielne wyjścia i przejazdy.

8)   Zajęcia w ramach kół zainteresowań prowadzonych poza siedzibą tzw. internatu regulują: plany pracy kół zainteresowań, harmonogram pracy kół zainteresowań. Wyjścia na zajęcia są monitorowane w zaszycie wyjść.

9)   Nie organizuje się wyjść i wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

§ 20. W internacie są stosowane kary i nagrody zgodnie ze statutem SOSW.

 

§ 21. 1. Regulamin stanowi załącznik do Statutu Ośrodka.

 

2. Sprawy nie uregulowane statutem i regulaminem rozstrzygają przepisy ogólne obowiązujące w resorcie edukacji lub organ prowadzący ośrodka.

 

 

§ 23. Regulamin opracowany przez zespół wychowawców internatu, wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka Zarządzeniem Nr 2 – 2017/2018 z dnia 28.09.2017 r.

Obowiązuje z dniem zatwierdzenia.